نام خانوادگی خود را به صورت کامل وارد کنید.
نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراهی که با آن در الیجه ثبت نام کرده اید را وارد کنید.
نام نقشه ای که انتخاب کرده اید را بنویسید.
کد نقشه ای را که انتخاب کرده اید وارد کنید.
نشانی پست الکترونیک خود را وارد کنید. ( الزامی نیست)
چناچه نکته ای را باید یادآوری کنید ، یادداشت کنید.