عوامل چاپار در سراسر ایران 

با توجه به اینکه برای حمل و نقل دارقالی بافی الیجه از سیستم حمل و نقل چاپار استفاده می کنیم ، قبل از خرید بررسی کنید ، آیا چاپار در شهر و یا روستای محل اقامت شما نمایندگی دارد.

اگر نمایندگی داشته باشد : دارقالی درب منزل شما تحویل داده خواهد شد.

اگر نمایندگی نداشته باشد : به نزدیک ترین شهر محل اقامت شما انتقال داده خواهد شد و هزینه حمل از نمایندگی چاپار تا مقصدی که مشخص می کنید بر عهده شما (خریدار) خواهد بود.