فروش نقشه انحصاری قالی ، دارقالی ، ملزومات بافت ، خدمات چله دوانی قالی ، خدمات ناظرت بافت قالی و هر آنچه برای بافت یک قالی با کیفیت مورد نیاز است.