اعتبار و اعتماد

اعتبار الیجه به تعهد مدیران مجموعه می باشد. اعتبار الیجه به نوآوری و آموزش می باشد. اعتبار الیجه به محصولات باکیفیت فروشگاه سایت می باشد. 

اما چنانچه به تازگی با سایت الیجه آشنا شده اید باید بدانید که سایت الیجه عضوء اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی می باشد. همانطور که می دانیم چنانچه اعضاء یک صنف به تعهدهای خود عمل نکنند و یا کج روی کنند ، مشتریان می توانند به اتحادیه مربوطه مراجعه و شکایت نمایند. 

سایت الیجه همچنین دارای نماد الکترونیکی می باشد. همانطور که می دانیم ، هر سایتی که متقاضی گرفتن نماد الکترونیکی باشد ، باید تمامی شرایط وزارت صنعت ، معدن و تجارت را داشته باشد.